ZÁSADY ochrany osobních údajů (GDPR)

GREEN BUSINESS ACADEMY KFT., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

Správcem osobních údajů je společnost Green Business Academy Kft., odštěpný závod, se sídlem Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 21011648, tel: +420 228 883 583, email: info@gbacademy.online (dále jen „Správce“).

Správce poskytuje své služby v oblasti vzdělávání fyzickým a právnickým osobám prostřednictvím svého programu vzdělávání dospělých se zaměřením na udržitelnost (dále jen „Služby“). Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely poskytování Služeb.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Ochrana soukromí“) popisují, které informace Správce shromažďuje a zpracovává od potenciálních či stávajících uživatelů, lektorů, zákazníků a/nebo účastníků školení (dále jen „Uživatel“), a to prostřednictvím internetové stránky Správce umístěné na adrese: https://cz.gbacademy.online (dále jen „Webová stránka“) nebo prostřednictvím smluv uzavřených mezi Správcem a příslušným Uživatelem, a jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena za účelem zajištění jejich potřebné ochrany.

Návštěvou a/nebo užíváním Webové stránky, jakož i uzavřením příslušného smluvního vztahu se Správcem, v němž je odkazováno na tuto Ochranu soukromí, Uživatel souhlasí s touto Ochranou soukromí. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit podmínky Ochrany soukromí.

Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 1. SHROMAŽĎOVANÁ DATA
  1. Zpracovávanými osobními údaji Uživatele jsou zejména: (i) identifikační údaje (např. jméno a příjmení, místo a datum narození, adresa, rodné číslo, u podnikajících fyzických osob IČO a sídlo), (ii) kontaktní údaje (např. adresa, telefon, e-mail) (iii) statistické údaje (např. úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání, rok narození, pohlaví) či (iv) jiné osobní údaje (např. rodné příjmení). (dále jen „Osobní údaje“).
  2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakýchkoliv jejich změnách.
 2. ÚČELY SHROMAŽĎOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ DAT
  1. Správce Osobní údaje zpracovává z titulu:
   • plnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a příslušným Uživatelem (dále jen „Smlouva“);
   • plnění zákonných povinností; a/nebo
   • oprávněných zájmů Správce (např. pro účely přímého marketingu).
  2. Osobní údaje a informace, které Správce od Uživatele získá, může použít pro následující účely:
   • za účelem plnění Smlouvy a poskytování Služeb. V takovém případě Správce Osobní údaje uchovává po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy a po jejím ukončení po dobu nezbytnou k řešení případných sporů a/nebo uplatňování jeho práv ze Smlouvy, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení Smlouvy;
   • za účelem plnění zákonných povinností (např. dle příslušných právních předpisů týkajících se vedení účetnictví), a to po dobu trvání účelu zpracování nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;
   • pro marketingové a/nebo jiné obchodní účely (vč. zasílání newsletterů a obchodních sdělení). V takovém případě Správce Osobní údaje uchovává po dobu 3 let.
  3. Správce bude uchovávat data a informace, včetně Osobních údajů, po výše uvedenou dobu, není-li zákonem vyžadována nebo povolena delší doba jejich uchování. Po uplynutí stanovené doby uchovávání Správce Osobní údaje vymaže. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
 3. COOKIES A VYUŽÍVÁNÍ ANONYMNÍCH ÚDAJŮ
  1. Při užívání Webové stránky Správce využívá tzv. cookies, kterými jsou malé datové soubory ukládané na zařízení Uživatele po návštěvě Webové stránky a které zvyšují uživatelský komfort při návštěvě Webové stránky.
  2. Pokud Uživatel navštíví Webovou stránku a nastavení jeho prohlížeče ukládání cookies na jeho koncovém zařízení umožňuje, považuje Správce takovéto nastavení za souhlas se zpracováním osobních údajů a s ukládáním cookies. Pokud si Uživatel nepřeje, aby k ukládání cookies na jeho zařízení docházelo, může tuto funkci na svém zařízení zakázat.
 4. SDÍLENÍ
  1. Správce nepředává Osobní údaje žádné třetí osobě, s výjimkou následujících zpracovatelů:
   • poskytovatelů serverových a webových služeb, poskytovatelů právních, účetních či daňových služeb, správců výpočetní techniky, poskytovatelů marketingových služeb, školících partnerů a správců školící platformy.
   Osobní údaje budou v těchto případech poskytnuty pouze v minimálním (nezbytném) v rozsahu. Správce může pověřit třetí osobu (jakožto zpracovatele) zpracováním Osobních údajů. Správce Osobní údaje nepředává do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 5. ZABEZPEČENÍ
  1. Osobní údaje Uživatelů jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě, zničení, změně, zneužití, neoprávněnému zpřístupnění, přenosům a/nebo zpracování, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatřeních přijatých s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i míře rizik pro práva a svobody fyzických osob.
  2. Pro dosažení potřebné úrovně zabezpečení Správce zavedl zejména následující technická a organizační opatření, systémy vnitřní kontroly a prostředky ochrany informačních technologií:
   • antivirovou ochranu,
   • zabezpečení výpočetní techniky (např. uživatelským jménem a heslem),
   • šifrování dat (SSL certifikát),
   • fyzické zabezpečení prostor (např. uzamykatelné vstupní dveře), apod.
 6. PRÁVA UŽIVATELŮ
  1. Právo na přístup k Osobním údajům. Uživatel je oprávněn od Správce požadovat informaci např. o tom, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, atd. Uživatel má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů.
  2. Právo na opravu Osobních údajů. Uživatel má právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných Osobních údajů.
  3. Právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“). Ve stanovených případech – například, když zpracovávané Osobní údaje nejsou pro stanovené účely nadále potřebné – má Uživatel právo požadovat, aby Správce jeho Osobní údaje vymazal.
  4. Právo na omezení zpracování. Uživatel má v určitých případech právo na omezení zpracování Osobních údajů, které se jej týkají, a to např. pokud popírá přesnost Osobních údajů.
  5. Právo na přenositelnost údajů. Pokud o to Uživatel požádá má právo na poskytnutí Osobních údajů. V případě uplatnění práva na přenositelnost předá Správce Osobní údaje Uživateli nebo jím určenému správci na elektronickém nosiči dat.
  6. Právo odvolat souhlas. Udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů může Uživatel v případě, kdy je zpracování založeno na souhlasu, vůči Správci kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info@gbacademy.online.
  7. Právo vznést námitku. Je-li zpracování Osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů Správce nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, vč. automatizovaného rozhodování a/nebo profilování, má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování, v takovém případě Správce nesmí vaše údaje dále zpracovávat.
  8. Právo obrátit se na soud. Pokud jsou práva týkající se zpracování Osobních údajů Uživatele poručena, má Uživatel právo obrátit se na soud.
  9. Svá práva může Uživatel uplatnit na základě žádosti na e-mailové adrese info@gbacademy.online. Žádost Správce vyřídí co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu je Správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva (2) měsíce. O prodloužení Vás bude Správce informovat.
  10. Veškerá sdělení a vyjádření (vč. vyřizování žádostí Uživatelů) jsou poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost Uživatele byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je Správce oprávněn si za její vyřízení účtovat přiměřený poplatek, odpovídající administrativním nákladům spojeným s poskytnutím požadovaných informací.
  11. Pokud se Uživatel domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, el. podatelna: posta@uoou.cz).
 7. Kontakt
  Green Business Academy Kft., odštěpný závod
  IČO: 21011648
  Adresa: Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5
  Email: info@gbacademy.online